Algemene afvaardiging van de Vlaamse Regering

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Nederland staat in voor de behartiging van de belangen van de deelstaat Vlaanderen in zijn relaties met het buurland waarmee zulke nauwe banden bestaan. De Algemene Afvaardiging vormt een autonoom opererend onderdeel van de ambassade van België in Den Haag. Dat betekent dat de Algemene Afvaardiging deel uitmaakt van het Vlaamse overheidsapparaat en op de eerste plaats aan die Vlaamse Regering en aan haar ambtenarij rapporteert. Maar in overeenstemming met de afspraken die hierover in België zijn gemaakt, gebeurt dit in goed overleg met de ambassadeur van België en zijn federale diensten binnen de ambassade.

De coördinatie van de Algemene Afvaardiging is in handen van de Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Nederland. Die staat aan het hoofd van zijn eigen, algemeen-politieke afdeling die ambtelijk rapporteert aan het Vlaams Departement Buitenlandse Zaken in Brussel. Maar hij staat ook in nauw contact met twee andere diensten die in hetzelfde gebouw, aan de Koninginnegracht in Den Haag, zijn gevestigd: het Toerisme-agentschap Toerisme Vlaanderen & Brussel enerzijds, en het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, Flanders Investment & Trade, anderzijds. Een speciale band is er ook met het Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond, aan het Nes in hartje Amsterdam. En uiteraard heeft de Algemeen Afgevaardigde ook nauwe contacten met andere spelers op het brede veld van de Vlaams-Nederlandse samenwerking: met de directie van het Vlaams-Nederlands Cultuurhuis deBuren in centrum Brussel, bijvoorbeeld, met de eveneens in Den Haag gevestigde Nederlandse Taalunie en de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) die waakt over de kwaliteit van het hoger onderwijs in beide landen, om maar enkele instanties te noemen.

De Algemene Afvaardiging staat in Nederland in voor de belangen van Vlaanderen op het vlak van álle bevoegdheden die de deelstaat binnen het Belgische staatsbestel uitoefent. Er is dus een volstrekt parallellisme tussen de zaken die de Vlaamse Regering en de Vlaamse overheid behartigen en het buitenlands beleid voor al die materies. Vlaanderen is zo bevoegd voor cultuur en onderwijs, maar ook voor industriebeleid, wetenschappelijk onderzoek, handels- en investeringsbereidheid, werkgelegenheid, ruimtelijke planning, leefmilieu en natuur, waterbeleid, voor de meeste vormen van natte en droge infrastructuur waaronder auto- en waterwegen en voor het havenbeleid. De Vlaamse overheid staat verder ook voor landbouw en visserij, dierenwelzijn, gezondheidszorg en welzijn, inburgering en integratie, jeugdbeleid, sport, toerisme, wonen en huisvesting; voor belangrijke segmenten van het energiebeleid, toezicht op de provincies en de gemeenten.

De relaties tussen Vlaanderen en Nederland

Dat de relaties tussen Vlaanderen en Nederland veelzijdig en intens zijn, hoeft nauwelijks uitleg. We voeren intensief handel met elkaar – Vlaanderen en Nederland behoren tot elkaars allerbelangrijkste handelspartners. Onze economie is sterk vervlochten. We delen ook een flink stuk geschiedenis en cultuur, en we spreken dezelfde taal. Wat dat laatste betreft, bestaan nogal wat misverstanden. Het Nederlands dat in Vlaanderen gesproken en geschreven wordt, verschilt hier en daar wel van het “Hollandse” Nederlands. Maar die variaties binnen onze taal zijn niet anders dan wat er in grotere taalgebieden als het Duitse of het Engelse bestaan. Er is niet zoiets als een aparte “Vlaamse” taal. Ook in de Belgische grondwet staat vermeld dat het Nederlands een van de drie landstalen is, naast het Duits en het Frans. Ruim 60 procent van de 11 miljoen Belgen is Vlaming.

De deelstaat van België die we nu “Vlaanderen” noemen, ontstond geleidelijk na de breuk in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1830, uit het Nederlandstalige gebied dat binnen het nieuwe koninkrijk België vervat zat. Na een lange en vaak moeizame emancipatie beschikt Vlaanderen nu over een aanzienlijke autonomie, eigen volwaardige staatsinstellingen, en het recht om zijn eigen buitenlands beleid te voeren, met een eigen diplomatiek corps en het recht om zelf verdragen af te sluiten met derde landen of met internationale instellingen.

Maar de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland is zeker niet uitsluitend op taal en cultuur gebouwd. De nauwe samenwerking op veel vlakken hangt ook samen met hun geostrategische ligging: aan de Noordzee en de monding van de Grote Rivieren, en tussen enerzijds de Noordse en de Latijnse wereld en de Angelsaksische en Duits-Midden-Europese ruimte. De economie van beide landen is bijzonder sterk vervlochten, en onze  belangen lopen vaak parallel. Niet verwonderlijk dan ook dat er de voorbije jaren een “strategische samenwerkingsagenda” op touw werd gezet, met sterke projecten inzake infrastructuur, innovatie en high tech. Om de twee jaar komen delegaties van beide regeringen samen om nieuwe samenwerkingsverbanden goed te keuren, op basis van “welbegrepen, gedeeld eigenbelang”. En Vlaanderen en Nederland voeren een bewust beleid van samenwerking op zoveel mogelijk vlakken. Bedoeling is dat Vlaanderen en Nederland op die manier systematisch hun sterke kanten bundelen, om samen, en met anderen, beter het hoofd te bieden aan de ontwikkelingen op Europees en op wereldvlak.

Contact

Telefoon
+31 70 416 81 21

E-mail
denhaag@flanders.eu

Website
www.vlaandereninnederland.be

Twitter
@AAVRNL