Uitzondering thuisquarantaine voor grenswerkers en grensstudenten

  • 13 november 2020

Sinds 14 september geldt de regel voor reizigers uit risicogebieden dat er enkel en alleen een uitzondering op de thuisquarantainemaatregel mag gemaakt worden voor het specifieke reisdoel waarvoor zij reizen. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld topsporters uit thuisquarantaine mogen om deel te nemen aan een toernooi maar niet voor andere zaken. Initieel gold deze regel enkel voor inkomende buitenlandse reizigers uit een risicogebied en terugkerende Nederlanders na een bezoek aan een risicogebied maar de regel is sinds 11 november verder uitgebreid naar grenswerkers en grensstudenten.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 11 november bekend gemaakt dat de uitzonderingsregel op thuisquarantaine vanaf heden ook geldt voor grenswerkers en grensstudenten. Het is namelijk gebleken dat de thuisquarantainemaatregel onredelijk en disproportioneel is voor deze specifieke groepen omdat bij elke dag werken of studeren over de grens de thuisquarantaine opnieuw aanvangt. Deze problematiek wordt pregnanter telkens wanneer de reisadviezen van de buurlanden aangepast worden. Om deze reden worden grenswerkers- en studenten die vanuit een risicogebied naar Nederland reizen of omgekeerd uitgezonderd van de thuisquarantainemaatregel. De grenswerkers en grensstudenten dienen wel aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Voor grensstudenten gelden de volgende voorwaarden:

  • De student staat ingeschreven in een Nederlandse onderwijsinstelling maar zijn/haar vaste woonplaats bevindt zich buiten Nederland.
  • De student staat ingeschreven in een onderwijsinstelling buiten Nederland maar zijn/haar vaste woonplaats bevindt zich in Nederland.
  • De fysieke aanwezigheid op de onderwijsinstelling is noodzakelijk.

Voor grensarbeiders gelden de volgende voorwaarden:

  • De grensarbeider dient te voldoen aan de definitie zoals vastgelegd door de Nederlandse overheid en gehanteerd door onder andere de Immigratie- en Naturalisatiedienst.
  • De grensarbeider is afkomstig uit een andere EU-lidstaat maar werkt in Nederland en keert tenminste eenmaal per week terug naar zijn/haar woonplaats.
  • De grensarbeider woont in Nederland maar werkt in een andere EU-lidstaat en keert tenminste eenmaal per week terug naar zijn/haar woonplaats in Nederland.
  • De fysieke aanwezigheid op de werkplek is noodzakelijk.

Met de nieuwe uitzonderingsregel zijn ook verschillende reisdoelen geformuleerd en een daarvan is een specifiek bedoeld voor zakenreizen en wordt als volgt geformuleerd: ‘noodzakelijke reizen waarmee een aanzienlijke bijdrage wordt geleverd aan het belang van de Nederlandse economie en samenleving’. Aangezien er onduidelijkheid bestond bij organisaties over welke reizen hier al dan niet onder vallen, heeft het ministerie ervoor gekozen om dit reisdoel aan te scherpen. Vanaf heden gelden voor dit reisdoel dezelfde voorwaarden die van toepassing zijn voor reizigers afkomstig van buiten de EU om uitgezonderd te worden op het EU-inreisverbod in het belang van de Nederlandse economie en samenleving. Om uitgezonderd te worden op de thuisquarantaine dient de zakenreis gemoeid te gaan met een significante (potentiele) directe buitenlandse investering waarmee binnen de drie jaar minimaal 5 banen gecreëerd worden in Nederland of minimaal 500.000 euro in Nederland te worden geïnvesteerd. Als deze voorwaarden worden ingevuld, geldt de uitzondering op de thuisquarantainemaatregel.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/11/kamerbrief-over-uitzondering-thuisquarantaine-grenswerkers