Vlaams-Nederlandse Artificiële Intelligentie workshop

  • 8 oktober 2020

Op 7 oktober namen meer dan 150 stakeholders uit het bedrijfsleven, overheid en onderzoekswereld deel aan de digitale Vlaams-Nederlandse AI workshop. In navolging van de Innovatie en Wetenschap dag in 2019 organiseerden de Nederlandse Rijksoverheid en de Vlaamse overheid in samenwerking met de Nederlandse AI Coalitie deze specifieke workshop.

Tijdens de workshop werden vier thema’s behandeld in aparte deelsessies: Smart Industry, AI & ethiek, AI & innovatie en data delen (landbouw en gezondheid). Tijdens deze gehele workshop stond het aankomende Witboek AI en de daaraan gekoppelde data strategie waarin de Europese Commissie haar acties omtrent dit onderwerp nader presenteert en de nadere invulling daarvan centraal in de gesprekken. Vlaamse en Nederlandse panelleden wisselden ervaringen uit en brainstormden over de mogelijkheid tot intensifiëring van de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van AI. De Europese regelgeving werd breed bediscussieerd en de daaraan gekoppelde potentiele samenwerkingskansen gedefinieerd.

De Nederlandse ambassadeur in België, de heer Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, en de Vlaamse Afgevaardigde in Nederland, de heer Filip D’havé, verzorgden de opening en de afronding van de workshop. Beiden benadrukten het belang van een goede samenwerking. De heer Kleiweg de Zwaan openden met de inspirerende woorden dat het in de gouden driehoek Schelde-Rijn-Maas was dat de fundamenten zijn gelegd voor het kapitalistische stelsel. “Deze innovatieve regio kan ook in de vierde industriële revolutie een voortrekkersrol spelen”, zo besloot hij. De Vlaamse Afgevaardigde voegde daaraan toe dat we “samen beschikken over toponderzoekers en gespecialiseerde bedrijven die door middel van hun expertise het verschil op wereldschaal kunnen maken”. Hij riep alle deelnemers dan ook op om de samenwerking te koesteren en verder uit te breiden om zo de gedeelde uitdagingen rondom AI aan te pakken.

Doel van deze workshop was om wederzijdse ervaringen en kennis uit te delen. Te verkennen hoe er door invulling te geven aan de Europese kaders ook eventuele kansen voor Vlaams-Nederlandse samenwerking kunnen zijn. De take-aways uit de deelsessies zijn in de eerste plaats meegenomen naar de High Tech Stakeholdersmeeting. Sinds 2016 vindt jaarlijks een bijeenkomst plaats van de Vlaams Nederlandse hightech stakeholdersgroep. Onder het voorzitterschap van het Departement EWI en het Ministerie EZK beheren sleutelspelers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid een hightechsamenwerkingsagenda. Doel van de groep is grensoverschrijdend synergiën te zoeken m.b.t. het innovatiebeleid en –initiatieven. De huidige Vlaams Nederlandse hightechsamenwerkingsagenda bevat zes onderwerpen: energie-innovatie, nieuwe materialen, life sciences & health, fotonica, factories of the future en flexibele elektronica.  Dit jaar wordt de agenda geactualiseerd en wordt ingegaan op hightechontwikkelingen rond AI en waterstof. De workshop AI en de bijeenkomst van de hightechstakeholdergroep hebben als secundair doel het leveren van inhoudelijke input richting de vijfde Vlaams – Nederlandse Top van 4 november. Uitkomsten of conclusies uit de workshop kunnen daarmee via de stakeholdergroep en door integratie van AI als ‘nieuw’ thema in de samenwerkingsagenda een inhoudelijke impuls geven aan deze ministeriële topontmoeting.