Vlaamse en Nederlandse veldbijeenkomsten Leve(n) de Bodem

  • 22 mei 2019
In het kader van het Nederlands-Vlaams Interreg-project ‘Leve(n)de Bodem lopen al enkele jaren diverse akkerbouwgerichte praktijkonderzoeken in Zuid-Nederland en Vlaanderen. De komende weken kunnen akkerbouwers zich op een viertal locaties op de hoogte laten stellen van de (tussentijdse) ervaringen. Ervaringen op het vlak van voorjaarsbemesting van wintertarwe; toepassing van tien verschillende bodemverbeteraars; bodemsensoren die de zuurtegraad, het organisch stofgehalte en/of de elektrische geleidbaarheid van de grond in kaart brengen en bewerkingstechnieken die gericht zijn op het gezonder maken van de bodem, wat moet resulteren in sterkere gewassen.
 

Op de proefboerderij PIBO-Campus in Tongeren worden sinds enkele jaren proeven gedaan met in het voorjaar op verschillende manieren toedienen van drijfmest in wintertarwe. Deze proef combineert het bodemverbeterend aspect van het vaker toedienen van organische mest én tegelijkertijd een oplossing zoeken voor de mestoverschotproblematiek. Volgens Sander Smets het PIBO zijn hiervan de voordelen: „Door de organische bemesting hoeft er minder minerale stikstof te worden aangewend, dit is financieel voordeliger.” De bemesting is toegepast met een sleepslang en een schijfkouter. In 2018 gaf de toepassing met de schijfkouter niet het beste opbrengstresultaat. „Wellicht is dit te wijten aan het droge weer, waardoor het herstel en de doorgroei van het gewas moeilijk was.”

Sleepslangbemesting

Het hoogste financieel rendement zagen de onderzoekers bij een sleepslangbemesting gevolgd door een gereduceerde kunstmest. „Het proefperceel dat enkel met kunstmest werd bemest, behaalde de hoogste opbrengst, maar had ook de hoogste kostprijs. Sander Smets: „Organisch bemesten is dus niet alleen goed voor de bodem, maar ook voor de portemonnee van de akkerbouwers.”

Op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat zijn drie jaar lang op een proefveld tien verschillende bodemverbeteraars toegepast zoals champost, geitenmest en gewone compost. Diverse bodemsensoren meten de zuurtegraad, het organisch stofgehalte en/of elektrische geleidbaarheid.

Bron: www.akkerwijzer.nl